مصاحبه ی مطبوعاتی آقای دکتر محمدعلی سبحان‌اللهی

فایل های صوتی مصاحبه ی مهم مطبوعاتی 
آقای دکتر محمدعلی سبحان‌اللهی با رسانه های گروهی 
 
parte 1
parte 2
parte 3
parte 4
parte 5
parte 6
parte 7