مصاحبه ی مطبوعاتی آقای دکتر فراهانی

فایل صوتی مصاحبه ی مطبوعاتی آقای دکتر فراهانی
رییس محترم موسسه ی تحقیقاتی علوم تربیتی، اجتماعی و روانشناختی
در خصوص دومین کنگره ی ملی روانشناسی ایران: