Skip to Content

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی" منصوب شد

دکتر محمد علی سبحان اللهی رییس دانشگاه با عنایت به مراتب تخصص و شایستگی ، ضمن حفظ وظایف محوله در سمت مشاور اقتصادی در حکمی جناب آقای دکتر وحید شقاقی را به سمت مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی به مدت دو سال منصوب کرد.

در ادامه ضمن توجه دقیق و همه جانبه به شرح وظایف محوله این مدیریت، تاکید ویژه و برنامه ریزی تحقق موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید:

1- انتشار به موقع اخبار و اطلاعات و فعالیت های دانشگاه با بهره گیری از روش های متنوع و کار آمد فناوری های جدید و مشارکت و همفکری اعضای هیأت علمی، کارشناسان و صاحبنظران زیربط

2- گسترش همکاری دانشگاه با سازمانها و نهاد های علمی، فرهنگی و اجرایی کشور به منظور تقویت ارتقای جایگاه دانشگاه 

3- پیگیری و نظارت همه جانبه برنامه های حوزه ریاست، مستند سازی فعالیت های کمیسیون ها و کار گروه ها و تهیه ارائه گزارش های دوره ای از پیشرفت های به دست آمده 

4- تقویت، تسهیل و شفاف سازی ارتباط بین حوزه ریاست و واحد های متبوع دانشگاه به منظور کسترش فرهنگ مشارکت و همفکری در مدیریت و اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 

5- تدوین و اجرای برنامه های ویژه برای پویایی و روان سازی کارها و وظایف در واحد های تابعه حوزه ریاست و تلاش برای تعمیم آن به سایر حوزه ها به عنوان یک فرهنگ سازمانی مطلوب و پاسخگو