آمادگی برای مصاحبه ی دوره ی دکتری

"مصاحبه ی دوره ی دکتری" آقای دکتر حمزه خواستاراستاد محترم دانشکده ی مدیریت و معاون محترم پژوهشی و بین الملل پردیس دانشگاه خوارزمی محبت کرده اند و توضیحات مفصل و ارزشمندی در باره ی آمادگی برای شرکت در مصاحبه ی دوره ی دکتری ارایه کرده اند.با توجه به نزدیک بودن روزهای مصاحبه، ضمن سپاس ویژه از این همکار فرزانه، توجه شما را به این نکات بسیار ظریف، ارزشمند و سرنوشت ساز جلب می کنیم.

...............................................................................

 

1
2