ارائه بن تکثیر به دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان

ارائه بن تکثیر به دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان مقاطع  کارشناسی ورودی 93 و 94 و کارشناسی ارشد ورودی 95 و دانشجویان دارای مقام علمی کشوری (دریافت فایل فشرده)