دفترچه تلفن دانشگاه خوارزمی

●رياست (تهران-كرج)

معاونت ها

معاونت پژوهش و فناوری (تهران-كرج)

معاونت دانشجويی و فرهنگی (تهران-كرج)

●معاونت آموزش و تحصيلات تكميلی (تهران-كرج)

●معاونت پشتيبانی و برنامه ريزی (تهران-كرج)

دانشكده ها

●دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی (تهران-كرج)

●دانشكده ادبيات و علوم انسانی (تهران-كرج)

●دانشكده علوم رياضی و مهندسی كامپيوتر (تهران-كرج)

●دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی (تهران)

●دانشكده مديريت (تهران)

●دانشكده علوم (تهران-كرج)

●دانشكده شيمی (تهران-كرج)

●دانشكده فنی و مهندسی (تهران-كرج)

●نهادها و تشكل های اسلامی (تهران-كرج)

نهاد رهبری

●جهاد دانشگاهی (تهران-كرج)

●موسسه تحقيقات تربيتی (تهران)

●حراست وانتظامات پرديس (كرج)