حسابرسی مالیاتی

 

 

حسابرسی مالیاتی

محمد علی بیگ پور

باز نگری بر اساس اصلاحیه مصوب 31/4/94 قانون مالیات های مستقیم