مارک

 

مارک داستانی فلسفی برای دانش آموزان پایه 11 و12 بر اساس برنامه فلسفه برای کودکان

نویسنده: متیو لیپمن

مترجمان: یحیی قائدی-معصومه رمضانی