تازه های نشر: کتاب های حوزه علوم پایه تازه های نشر: کتاب های حوزه علوم پایه

مقدمه ای بر فیزیک پلاسما
مقدمه ای بر فیزیک پلاسما با کاربرد های آزمایشگاهی و فضایی(جلد اول) ترجمه دکتر حسن مهدیان

مبانی تکوینی سلول های جنسی در مهره...
مبانی تکوینی سلول های جنسی در مهره داران/ دکتر هما محسنی کوچصفهانی- دکتر پروانه هواسی

یک مسیر ساده به انالیز محدب و کاربرد...
یک مسیر ساده به انالیز محدب و کاربردها ترجمه دکتر اکرم دهنو خلجی

آزولا وتالاب انزلی
آزولا و تالاب انزلی / دکتر پریسا جنوبی، محمد مهدی امیری خوریه

هیدروژئولوژی عملی و کاربردی
هیدورژئولوژی عملی وکاربردی/ دکتر محمد نخعی-سعید محمد زاده هاوستینی