تازه های نشر: کتاب های حوزه علوم انسانی تازه های نشر: کتاب های حوزه علوم انسانی

مجموعه مقالات مخاطرات محیطی
مجموعه مقالات مخاطرات /مجری پژوهش: قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

متفکران کلاسیک رفاه
متفکران کلاسیک رفاه / ترجمه دکتر حبیب پور گتابی

مجموعه مقالات اولین همایش فلسفه...
مجموعه مقالات اولین همایش ملی فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو

حرکت شناسی
  حرکت شناسی

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی- چاپ پنجم

تاریخ «دیگری» در روابط خارجی...
تاریخ«دیگری» در روابط خارجی ایران

مارک
مارک داستان فلسفی برای دانش آموزان پایه 11 و 12 بر اساس برنامه فلسفه برای کودکان مترجمان: یحیی قائدی، معصومه رمضانی

نظارت اموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم
مترجم: دکتر بیژن عبد الهی

استراتژی در عمل
راهنمای فعالان در کسب وکار به تفکر استراتژیک

درک رشد اقتصادی
نظریه و آزمودن نوین مؤلف: جاتی سنگوپتا مترجمان: دکتر ناصر فرشادگهر، فرناز بادپر

گفتمانی دیگر از توسعه در ایران
بر اساس تجربه های توسعه پس از انقلاب اسلامی مولف : دکتر حمزه نوذری نوبت وسال چاپ: اول، 1394

حسابرسی مالیاتی
محمد علی بیگ پور- بازنگری بر اساس اصلاحیه مصوب 94/4/31 قانون مالیات مستقیم

نظریه اقتصاد خرد-جلد اول
مترجمان: دکتر سیاب ممی پور- دکترداود بهبودی نوبت وسال چاپ: اول، 1394

نظریه انسجام و پیوستگی وکاربست آن در...
نظریه انسجام و پیوستگی و کاربست آن در تحلیل متون (غزل حافظ وسعدی) مولف: دکتر طاهره ایشانی

رویکردهای برنامه ریزی روستایی ایران...
رویکردهای برنامه ریزی روستایی ایران از منظر بومی سازی مولف: دکتر حسن افراخته

حسابداری دولتی
با تجدید نظر کامل مبتنی بر نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی