کتاب های منتشر شده در سالهای 1394-1391 کتاب های منتشر شده در سالهای 1394-1391

کتابهای منتشر شده در سالهای 1395-1391(انتشارات خوارزمی)

ردیف

عنوان

مؤلف/ مترجم

نوبت چاپ

سال

1

جنین شناسی انسان و زیست شناسی تکوینی

مهناز آذرنیا، سیده غدیره میرابوالقاسمی

اول

1391

2

ماگماتیسم

حسین معین وزیری

اول

"

3

پتروژنز آذرین، جلد دوم

صدرالدین امینی

اول

"

4

مبانی علم جغرافیا

وحید ریاحی

اول

"

5

تجزیۀ طیف شیمیایی، جلد دوم

مرضیه چالوسی

سوم

"

6

حرکت شناسی

فریدون تندنویس

هفدهم و هجدهم

"

7

جغرافیای انتخابات با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری ایران

مراد کاویانی

اول

1392

8

تاریخ دانشگاه، بررسی شکل گیری اولین دانشگاه مدرن ایران

حسین احمدی

اول

"

9

زمین شناسی مهندسی برای دانشجویان عمران

سیدمحمود فاطمی عقدا، سیدمحمدحسین رضوی، فاطمه دهقان کاروجی

اول

"

10

مرور بر صنعت گردشگری

شیمر تولائی

دوم

"

11

اندازه گیری و ارزشیابی در تربیتب دنی

فریده هادوی

دوم

"

12

ساختمان دادهها و الگوریتمها در جاوا

نصرت علی اشرفی پیامن

دوم

"

13

ساختمان دادهها و الگوریتمها در جاوا

نصرت علی اشرفی پیامن

سوم

"

14

تجزیه طیف شیمیایی، جلد دوم

مرضیه چالوسی

سوم

"

15

رزمۀ گل

مرتضی میرهاشمی، غلامعلی فلاح

چهارم

"

16

حرکت شناسی

فریدون تندنویس

نوزدهم

"

17

حرکت شناسی

فریدون تندنویس

بیستم

1393

18

شیمی پلیمر (جلد اول) ویراست دوم ترجمه

عباس شکروی، اردشیر خزائی

چهارم

"

19

اصول مهندسی سدهای خاکی

علی قنبری

اول

"

20

کانی شناسی سیلیکاتها

سیدمحمدحسین رضوی

سوم

"

21

حرکت شناسی

فریدون تندنویس

بیست ویکم

1394

22

حرکت شناسی

فریدون تندنویس

بیست ودوم

"

23

توانمندسازی بیمه شدگان: رویکردی در نظام سلامت ایران

حمیدرضا ایزدبخش، بهمن برزگر

اول

"

24

مقدمه ای بر گروههای جایگشتی و گروههای خطی

علیرضا جمالی

اول

"

25

مدیریت و مهندسی بهره وری

محمدعلی سبحان الهی

اول

"

26

کتابشناسی تحلیلی ادبیات داستانی همراه با گزیده کتابشناسی و

مقاله شناسی

محمد پارسانسب

اول

"

27

انرژی زیست گاز(ترجمه)

نیما حیدرزاده، محمد عزم، ناهید مهری

اول

"

28

گفتمانی دیگر از توسعه در ایران براساس تجربه های توسعه پس از انقلاب اسلامی

حمزه نوذری

اول

"

29

اقتصاد خرد، اصول اساسی و بسط مفاهیم همراه با حل مسائل (جلد اول)-ترجمه

سیاب ممی پور، داود محمودی

دوم

"

30

مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی(ترجمه)

اسفندیار خرمزاده، علیرضا الهی

اول

"

31

تاریخ دانشگاه: بررسی شکل گیری اولین دانشگاه مدرن ایران براساس اسناد و مدارک (جلد اول)

حسین محمدی

دوم

"

32

درک رشد اقتصادی- نظریه و آزمودن نوین( ترجمه)

ناصر فرشاد گهر،فرناز بادپر

اول

"

33

تجزیه طیف شیمیایی-جلد دوم(ترجمه)

مرضیه چالوسی

دوم

1395

34

نظریه انسجام و پیوستگی و کاربست آن در تحلیل متون(غزل حافظ و سعدی)

طاهره ایشانی اول 1395
35

رویکردهای برنامه ریزی روستایی ایران از منظر بومی سازی

حسن افراخته اول 1395
36

حسابداری دولتی

حسین حسینی عراقی یازدهم 1395
37

حسابرسی مالیاتی

محمد علی بیگ پور هفتم 1395
38 آزمایشگاه مکانیک خاک امیر حمیدی-مجید پور جنابی-روح اله سعادتی-جواد بختیاری اول 1395
39

استراتژی درعمل(ترجمه)

یعقوب رشنوادی-فرزاد سلطانیه

اول 1395
40

کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت و علوم مالی
 

مجید فشاری-پوریا مظاهری فر اول 1395
41

نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم(ترجمه)

دکتر بیژن عبد الهی اول 1395
42 مبانی اندر کنش خاک وسازه دکتر علی قنبری-شیماالسادات حسینی اول 1395
43 مارک - داستان فلسفی برای دانش آموزان دکتر یحیی قائدی- معصومه رمضانی اول 1395
44 تاریخ دیگری در روابط خارجی ایران دکتر سید علی منوری اول 1395

 

 

کتابهای منتشر شده در سالهای 1391-1393(انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی)

ردیف

عنوان

نويسنده

سال نشر

نوبت چاپ

تيراژ

1

کشف اهداف قيمت

عليرضا مهدی پور

1391

اول

10000

2

تفکر وتصميم گيری کاربردی

احسان رسولی نژاد

1391

اول

500

3

روشهای تحقيق در مسائل بين الملل

روشهای تحقيق در مسائل بين الملل

1391

اول

500

4

توليد ملی -الزامات ومسئوليت ها

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی

1391

اول

1000

5

تئوری اقتصاد خرد پيشرفته

ترجمه دکتر احمد عاملی- محمد مهدی عسگری ده آبادی

1391

اول

500

6

ايروبيک-حرکات کششی ونرمشی

احمد زاکانی

1392

اول

500

7

سياست انرژی در روابط بين الملل

دکتر ناصر فرشاد گهر

1392

اول

500

8

مديريت بهره وری نيروی انسانی

دکتر حسن رنگريز

1392

اول

500

9

مجموعه مقالات همايش حسابداری ارزشی

دکتر زهرا ديانتی ديلمی

1392

اول

500

10

برداشتی از توزيع و رفاه

دکتر احمد عاملی

1392

اول

500

11

مبانی مديريت در سازمان های دانش محور

دکتر احمد عاملی

1392

اول

500

12

بايسته های پژوهش در علوم اجتماعی

دکتر ناصر فرشاد گهر

1392

اول

500

13

توسعه اقتصادی با رويکرد منطقه ای، نهادی و تاريخی

دکتر محمد رضا منجذب

1393

دوم

500

14

اقتصاد مديريت

دکتر مرتضی اسدی- رضا عليزاده هسپستان

1393

اول

500

15

خود کارامدی و استرس شغلی منابع انسانی در هزاره سوم

دکترحسن رنگريز-دکتر سيد مهدی الوانی-مريم خاکسار

1393

اول

500

16

نظريه اقتصاد خرد- اصول اساسی وبسط مفاهيم- جلد دوم

ترجمه دکتر داود بهبودی- دکتر سياب ممی پور

1393

اول

500

17

حمل ونقل در شبکه تجاری و اقتصادی

دکتر حجار زاده- عليزاده کوشکک

1393

اول

500

18

مديريت مالی 1

دکتر امیر محمد زاده

1393

اول

1000

19

معرفی روشهای اماری وداده کاوی در تحقیقات بازاریابی

دکتر رضائی تبار

1393

اول

500

20 مدیریت منابع انسانی دکتر حسن رنگریز 1394 چهارم 500