نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

کتابهای منتشر شده در سالهای 1385-1382(انتشارات خوارزمی)

ردیف

عنوان

مؤلف/ مترجم

نوبت چاپ

سال

1

کانی‌شناسی سیلیکاتها

سیدمحمدحسین رضوی

اول

1382

2

کانی‌شناسی غیرسیلیکاتها

سیدمحمدحسین رضوی

اول

"

3

جبر کامپیوتری و محاسبۀ نمادین با Maple

مجید محمدزاده

اول

"

4

تغذیه معدنی گیاهان

مه‌لقا قربانلی، مصباح بابالار

اول

"

5

فرهنگ زمین شناسی

عبدالکریم قریب

دوم

"

6

حرکت شناسی

فریدون تندنویس

هشتم

"

7

مبانی و روشهای استفاده از متون علمی شیمی

اسداله بیرقی، عباس شکروی

اول

1383

8

اصول زمین شناسی ذخایر معدنی

عبدالمجید یعقوبپور

اول

"

9

کانی شناسی سیلیکاتها

محمدحسین رضوی

دوم

"

10

اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی

فریده هادوی

دوم

"

11

آمار زیستی

رمضانعلی خاورینژاد

دوم

"

12

فیزیولوژی گیاهی

رمضانعلی خاورینژاد

دوم

"

13

پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آذرین

حسین معین وزیری، علی احمدی

سوم

"

14

تجزیۀ طیف شیمیایی، جلد دوم

مرضیه چالوسی

اول

1384

15

مجموعه مقالات نهمین انجمن زمین شناسی ایران

 

اول

"

16

رزمۀ گل

سیدمرتضی هاشمی، غلامعلی فلاح

دوم

"

17

مبانی کوچ و کوچندگی در ایران

عباس بخشنده نصرت

دوم

"

18

عملیات حیات بخشی

حمید خداداد

دوم

"

19

سنگ شناسی دگرگونی

سیدمحمدحسین رضوی

اول

1385

20

فوریتهای پزشکی

شهلا معصوم پور

اول

"

21

شیمی پلیمر، جلد اول

عباس شکروی، اردشیر خزائی

اول

"

22

شیمی پلیمر، جلد دوم

عباس شکروی، اردشیر خزائی

دوم

"

 

 

 

کتابهای منتشر شده در سالهای 1385-1382(انتشارات علوم اقتصادی)

رديف

عنوان

نويسنده

سال نشر

نوبت چاپ

تيراژ

1

سرگذشت آناليز داده ها

دکتر يوسف کوچکی شلمانی

1369

اول

3000

2

درسهايی از اصلاح سيستم مالياتی

زمارک شاليزی/ ترجمه علی اکبر عرب مازار

1372

اول

3000

3

جهان ابديت(معارف اسلامی)

دکتر شمس الدين ربيعی

1373

اول

3000

4

تحليل تجربه خصوصی سازی در ايران

دکتر علی اکبر عرب مازار/عباس هشی

1373

اول

500

5

بهبود مديريت مالياتی در کشورهای در حال توسعه

ريچارد ام برد/ترجمه دکتر علی اکبر عرب مازار

1375

اول

2000

6

علی خورشيد بی غروب

دکتر شمس الدين ربيعی

1376

اول

3000

7

بيمه اموال ومسئوليت 1و2

آيت کريمی

1377

دوم

3000

8

مبانی مديريت مالی 1و2

عين اله علا

1374

اول

3000

9

ماليه عمومی

هاروی اس روزن/ ترجمه عين اله علا

1378

اول

1000

10

اقتصاد اسلامی(انگليسی)

مهدی رضوی

1379

اول

1000

11

مجموعه مقالات عرفانی واخلاقی

دکتر شمس الدين ربيعی

1379

اول

5000

12

راهنمای ماليات های تکليفی

وزارت امور اقتصادی ودارايی

1379

اول

1000

13

فرهنگ توصيفی اصطلاحات بين المللی مالياتی

دکتر محمد توکل

1379

اول

500

14

مديريت استراتژيک وپويايی های سازمانی(جلد ا)

راف.دی.استيسی/ترجمه محمد رضا شجاعی

1381

اول

2000

15

مديريت سازمان مالياتی (نگرش سيستمی)

جيت بی-اس گيل/ترجمه دکتر علی اکبر عرب مازار

1381

اول

2000

16

آمار برای مديريت واقتصاد

محمد علی کفايی

1381

اول

3000

17

اصول معارف اسلامی (کتاب اول ودوم)

دکتر شمس الدين ربيعی

1381

سوم

2000

18

راهبردهای اصلاح دستگاه مالياتی

کارلوس سيلوانی ترجمه منصور ملايی پور

1381

اول

2000

19

انديشه اسلامی (1)

دکتر شمس الدين ربيعی

1384

اول

5000

20

ترجمه انگليسی قانون ماليات مستقيم

ترجمه دکتر محمد توکل

1384

اول

1000

21

روش تحقيق در ماخذ شناسی در علوم اجتماعی

دکتر ناصر فرشاد گهر/شهيدی

1385

سوم

1500