نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

کتب در دست چاپ (دی ماه 1396)

 
ردیف عنوان کتاب نام نویسنده تالیف/ترجمه مرحله چاپ کتاب
1

دین و جامعه مدنی بازنگری دین عمومی در جهان معاصر

سراج زاده ترجمه داوری
2

کاربرد نرم افزار MATLAB در هیدروژئولوژی

دکتر نخعی ترجمه صفحه ارایی
3

مدیریت بهره وری نیروی انسانی

حسن رنگریز تالیف تایید مولف جهت چاپ
4

تحلیل و طراحی الگوریتم ها

 نصرت علی اشرفی پیامن تالیف داوری
5

مدیریت و مهندسی کیفیت جامع

محمد علی سبحان اللهی تالیف داوری
6

مدیریت استعداد در آموزش

حسن رضا زین آبادی ترجمه داوری نهایی
7

ارزیابی امادگی عصبی حرکتی برای یادگیری ازمون غربالگری

سعید ارشم ترجمه داوری
8

اندوکرینولوژی

شهربانو عریان ترجمه داوری
9

گاه شماری وتقویم در ایران وجهان

مرتضی تهامی گرداوری داوری نهایی
10

پایش سلامت سازه در مهندسی عمران

حسین حسینی لواسانی تالیف داوری نهایی
11

ساختار زیر بنای امنیت ابری

امیر مهدی عبادتی ترجمه داوری
12

درامدی بر پژوهش کیفی در روانشناسی

محمد خانی پور ترجمه داوری
13

مفاهیم اساسی در جامعه شناسی کار وشغل

حمزه نوذری تالیف داوری نهایی
14

درامدی بر پژوهش کیفی در روان شناسی

محمد خانی پور و همکاران ترجمه داوری