نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

مسئولیت

 

 

شماره تماس

 

 

نشانی دفتر

 

 

رایانامه

 

جهانگیر کاشفی نیشابوری  کارشناس اداره انتشارات 88848947

خ سمیه- خ خاقانی- واحد چاپ و تکثیر

Amp.ir.jk39@gmail.com
زهره اسدی  کارشناس اداره انتشارات 88943703

خ کریمخان زند- خ حافظ- خ رودسر- ساختمان مرکز آموزش آزاد و مجازی

zoasadi@gmail.com
صدیقه عرب  کارشناس اداره انتشارات

88945118

خ کریمخان زند-خ حافظ خ رودسر-ساختمان مرکز آموزش آزاد و مجازی

Arab_sobhan@yahoo.com