معرفی رئیس اداره انتشارات معرفی رئیس اداره انتشارات

دکتر مجید فشاری

دکتر مجید فشاری

سوابق علمی

     تلفن: 88945118-021

     فکس: 88943703-021

     نشانی پست الکترونیک: majid.feshari@gmail.com

                                                                              m.feshari@khu.ac.ir